welkom op onze vernieuwde site
TAFELEN
GLAZEN

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door. De aanschaf van één van onze goederen betekent dat u de voorwaarden accepteert. Schaf onze goederen niet aan als u deze voorwaarden (Algemene voorwaarden) niet accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit: bij een nieuwe bestelling via onze website zult u dan vanzelf de nieuwe voorwaarden moeten accepteren.Voor bestelde goederen van designkado.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31-10-2006.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Artikel 1.1: Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een ieder die één of meerdere goederen van Primakado aanschaft.

Artikel 1.2: Definitie Primakado

Onder Primakado wordt verstaan: de leverancier van de aangeboden goederen, tevens eigenaar van www.desigkado.nl. Primakado is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente onder nummer 08119700.

Artikel 1.3: Positie Primakado t.a.v. www.designkado.nl

www.designkado.nl is een onderdeel van Primakado.

Artikel 1.4: Definitie klant

Onder klant wordt verstaan: de partij die één of meerdere goederen (zie Artikel 1.5) afneemt van Primakado.

Artikel 1.5: Goederen

Onder goederen wordt verstaan: goederen door Primakado aangeboden op de website www.designkado.nl. De inhoud van de goederen is conform de beschrijving van deze goederen op de website. Eventuele extra onderdelen of foto's, gebruikt om de foto's te accentueren, behoren niet tot deze goederen, tenzij expliciet vermeld.

Artikel 1.6: Algemene prijsstelling

Primakado behoudt zich het recht om prijzen te herzien. Reeds geplaatst?e bestellingen zullen met inachtneming van artike?l 1.7 altijd voor de afgesproken prijzen worden geleverd. Alle prijzen op www.designkado.nl zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 1.7: Fouten in de prijsstelling

Indien foutieve prijsstelling is vernoemd, dan behoudt Primakado zich het recht om deze prijzen te herzien. Reeds geplaatste bestellingen zullen tegen de herziene (correcte) prijzen worden geleverd. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Mocht de klant beslissen om deze goederen niet tegen de gewijzigde (correcte) prijzen te willen aanschaffen, dan is de klant hiertoe gerechtigd. Eventuele bestellingen van overige goederen blijven daarbij gehandhaafd.

Artikel 1.8: Algemene voorwaarden klant

Algemene voorwaarden van de klant zijn voor Primakado niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 1.9: Eigendomsrecht

Primakado blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat de gehele betaling door de klant volledig is voldaan.

Artikel 1.10: Toekomstige wijzigingen algemene voorwaarden

Primakado behoudt zich het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden voor nieuwe overeenkomsten. De website www.designkado.nl heeft een automatisme ingebouwd waardoor gewijzigde Algemene voorwaarden altijd opnieuw door de klant moeten worden gelezen en geaccepteerd.

Artikel 1.11: Geschillenregeling, toepasselijk recht en geheimhouding

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen Primakado en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Primakado zal alle gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen. Primakado onderhoudt een geheimhoudingsplicht t.a.v. deze gegevens en zal deze gegevens nooit aan derden vertrekken. Als enige uitzondering geldt wanneer het Nederlands recht bepaalt dat de gegevens moeten worden afgestaan (bijvoorbeeld t.b.v. justitieel onderzoek).

Artikel 1.12: Overmacht

Primakado is niet gehouden aan haar verplichtingen uit overeenkomsten indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Primakado zal in dat geval haar uiterste best doen de overeenkomsten weer na te leven. Mocht dat na het oordeel van Primakado onmogelijk blijken, dan kan Primakado de overeenkomst ontbinden, waarbij gedane betalingen worden geretourneerd. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

ARTIKEL 2: BESTELLING, LEVERING EN GARANTIE

Artikel 2.1 Bestelling

Bestellingen via www.designkado.nl zijn uitsluitend van toepassing indien de klant de gehele bestelprocedure heeft doorlopen en Primakado de bestelling per email heeft ontvangen. Zodra deze bestelprocedure is afgerond krijgt de klant daarvan melding op zijn beeldscherm en tevens ontvangt de klant een opdrachtbevestiging per email. De bestelling per email aan Primakado is daarbij bindend. De opdrachtbevestiging naar de klant is identiek, maar omdat eventuele manipulatie door de klant niet is uit te sluiten, is deze niet bindend.

Artikel 2.2: Levering en leveringstijd

Levering vindt plaats vanuit het opslagmagazijn van Primakado. Primakado zal bij al haar aangeboden goederen, evenals op de opdrachtbevestiging, de verwachte levertijd vermelden. Primakado zal proberen deze levertijd na te komen, maar is daartoe niet verplicht. Bij overschrijding van meer dan 7 werkdagen van de verwachte levertijd zal Primakado de klant altijd informeren. Bij overschrijding van meer dan 30 werkdagen is de klant gerechtigd af te zien van de opdracht conform Artikel 3.2: Eventuele betaalde kosten zullen dan door Primakado worden teruggestort. Primakado behoudt zich het recht in geval van overmacht af te zien van levering conform Artikel 1.12.

Artikel 2.3: Portokosten

Portokosten komen voor rekening van de klant De hoogte van de portokosten worden bepaald door de betaalmethode en de aangeschafte goederen. Tijdens de afronding van de bestelling zijn de te betalen portokosten zichtbaar op de website.

Artikel 2.4: Verzekeringskosten

Sommige goederen zullen verzekerd worden verstuurd, de meeste echter niet. Verzekeringskosten komen voor rekening van de klant. Tijdens de afronding van de bestelling zijn eventuele verzekeringskosten zichtbaar op de website.

Artikel 2.5: Garantie bij levering

Op geleverde goederen geldt garantie bij levering m.b.t. verkeerd geleverde goederen, gebroken goederen of duidelijk aantoonbare schade. Voor geringe afwijking in kwaliteit, kleur of afmetingen die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, is deze garantie bij levering niet van toepassing. In geval van garantie zal Primakado vervangende goederen leveren, waarbij eventuele transportkosten voor rekening komen van Primakado. Indien de klant aanspraak maakt op de garantie bij levering, dan dient dit te gebeuren binnen 5 werkdagen nadat de zending is verstuurd. Na deze periode kan de klant geen aanspraak maken op deze garantie.

Artikel 2.6: Fabrieksgarantie

Op goederen waar fabrieksgarantie van toepassing is, geldt deze betreffende fabrieksgarantie met de voorwaarden die de fabrikant daarvoor hanteert.

Artikel 2.7: Overige garantie

Primakado hanteert geen overige garantieregelingen, maar uitsluitend de garantieregelingen conform Artikel 2.5 en Artikel 2.6.

ARTIKEL 3: AFNAME GOEDEREN

Artikel 3.1 Afnameplicht door klant

De klant is verplicht tot afname indien er een bestelling is geplaatst zoals beschreven in Artikel 2.1.

Artikel 3.2 Annulering

De klant kan afzien van de bestelling indien hij/zij aanspraak maakt (en kan maken) op het herroepingsrecht (zie Artikel 3.3). Na het verstrijken van de periode van het herroepingsrecht kan de klant uitsluitend afzien van afname indien daarvoor tussen klant en Primakado overeenstemming is bereikt, of indien Artikel 1.7, Artikel 1.12 of overschrijding van de levertermijn conform Artikel 2.2 van toepassing is.

Artikel 3.3 Herroepingsrecht

De klant heeft de mogelijkheid op grond van de wet 'Verkoop op Afstand' geleverde goederen binnen 7 werkdagen na levering zonder reden van opgave terug te sturen naar Primakado. In dat geval zal Primakado de reeds betaalde factuurkosten geheel retourneren aan de klant - dus inclusief eventuele toeslagen. De retourverzendkosten komen voor rekening van de klant. Het herroepingsrecht dat Primakado hanteert is zowel van toepassing voor particulieren als voor bedrijven.

ARTIKEL 4: BETALING

Artikel 4.1 Prijzen voor geleverde goederen

De prijsstelling die via de website zijn bepaald en bij bestelling volgens Artikel 2.1 worden gehanteerd zijn bindend. Uitzondering hierop is indien Artikel 1.7 van toepassing is.

Artikel 4.2 Betaalmethode

De betaling geschiedt op de door de klant gekozen betaalmethode via het bestelformulier op de website.

Artikel 4.3 Niet na kunnen komen van betaling

Mocht de situatie zich voordoen dat de klant de betaling niet na kan komen, dan dient de klant Primakado hiervan op de hoogte te stellen. Tevens dient de klant zorg te dragen dat de betaling zo spoedig mogelijk plaats vindt waarbij Artikel 4.4 van toepassing is.

Artikel 4.4 Sancties bij nalatige betaling

Wanneer de klant verzuimt binnen afgesproken betalingsperiode te betalen, wordt dit aan de klant medegedeeld en wordt deze in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 5 dagen aan de betaling te voldoen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan volgt een 2e herinnering: ook te voldoen binnen 5 dagen. Wordt ook binnen deze termijn niet betaald dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Primakado gerechtigd om de geleverde goederen terug te vorderen. Eventuele kosten die daarbij gebaat gaan komen voor rekening van de klant.

Artikel 4.5 Geschillen

Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan deze de bezwaren binnen twee weken na bestelling schriftelijk of per mail aan Primakado kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Primakado een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De betalingsverplichting wordt dan opgeschort totdat Primakado hier uitsluitsel over geeft

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID PRIMAKADO

Artikel 5.1 Aansprakelijkheid Primakado

Primakado kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door ?gevolgen -direct of indirect- van het gebruik van de geleverde goederen. Door de bestelling bij Primakado te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze aansprakelijkheid.

Artikel 5.2 Toerekenbare tekortkoming

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Primakado slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven dienst. Primakado bepaalt daarbij in welke vorm de schadevergoeding plaats zal vinden. In de praktijk betekent dit meestal dat Primakado alsnog de bestelling zal leveren, of het vertegenwoordigende bedrag aan de klant zal vergoeden. Iedere aansprakelijkheid van Primakado voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 5.3 Aansprakelijkheid derden

De klant vrijwaart Primakado voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden aan de klant mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door aan de klant geleverde goederen van Primakado.

Artikel 5.4 Aansprakelijkheid m.b.t. vertrouwelijke en persoonlijke informatie

Primakado kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden of opslag van de klantgegevens. Tevens kan Primakado niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van de persoonsgegevens of inbreuk door derden.

Artikel 5.5 Aansprakelijkheid bij te late levering

Primakado kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolge?n -direct of indirect- van te late levering. Bij te late levering is Artikel 2.2 van toepassing.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID KLANT

Artikel 6.1 Aansprakelijkheid persoonsgegevens klant

Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant bij een volgende bestelling in zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen. Als de klant dit nalaat, is deze aansprakelijk voor eventuele schade die Primakado als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 6.2 Aan klant toerekenbare tekortkomingen

Primakado kan de klant aansprakelijk stellen voor alle schade die Primakado mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst en deze voorwaarden.